Rekrutacja

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

W dniu 22 kwietnia (o godz. 8.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 270 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola, musi to zrobić w terminie od 22 kwietnia do 29 kwietnia (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić również dzieci, które do 31 sierpnia br. ukończą 2,5 roku (dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2019 roku).

Wybieramy trzy przedszkola! We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rusza Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

W załączeniu lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 19 w Rybniku w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W terminie 7 dni od dnia dzisiejszego (tj. 14.04.2021), rodzice kandydata mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola (wniosek może być wysłany elektronicznie).

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (odwołanie może być wniesione elektronicznie), w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi.

W załączeniu publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 19 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022.

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu)na adres mailowy przedszkola poczta@p19.miastorybnik.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

Potwierdzenie woli – druk do pobrania

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku i stosownych dokumentów należy złożyć je niezwłocznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zwracamy się  z prośbą do rodziców o dokładne zapoznanie się z zasadami naboru oraz terminami.        Zasady naboru 2021

 

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym

Informuję, że składanie deklaracji o KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do P19 rozpocznie się 11.02.2021 o g. 8.00, a zakończy się 19.02.2021 o g. 12.00.

Dokumenty:

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrekotra Przedszkola nr 19 w Rybniku z dnia 29.01.2021 r.

DRUK – KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W P19 DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH.